1. Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je společnost Sittardia s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25431536, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234793 (dále jen „Sittardia“).

Osobním údajem se rozumí ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Subjektem údajů se ve smyslu ZOOÚ rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost Sittardia s.r.o. jako správce osobních údajů prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovává je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Pokud se účel zpracování osobních údajů změní, kontaktuje správce subjekt údajů a informuje ho o této skutečnosti, případně si od něj vyžádá souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto novým účelem. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

3. Účel zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi
 • K zajištění souladu se závaznými povinnostmi podle příslušných zákonů
 • Abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat, pokud jste souhlasili s tím, abychom vás za tímto účelem kontaktovali
 • Abychom mohli evidovat údaje uchazeče o zaměstnání i po skončení výběrového řízení na pozici, na kterou se původně hlásil a v budoucnu tak bylo umožněno kontaktování tohoto uchazeče v případě, že se objeví jiná vhodná pozice, na kterou by byl uchazeč vhodným kandidátem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje můžeme zpracovávat na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, s výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje.

Např. pokud bylo výběrové řízení, na které se uchazeč o zaměstnání původně hlásil, ukončeno a uvedený uchazeč nebyl vybrán, pominul původní účel, který společnost Sittardia s.r.o. opravňoval k uchovávání a zpracovávání osobních údajů uchazeče. Pokud chce správce údajů osobní údaje uchazeče dále evidovat, musí ho požádat o udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas musí být svobodným a dobrovolným projevem vůle. Subjekt údajů - uchazeč uděluje tento souhlas na dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje, které Sittardia s.r.o. zpracovává

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavřením smlouvy. Rozsah informací, které o vás shromažďujeme, závisí na tom, jaký je mezi námi vztah.

Společnost Sittardia s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje zákazníků:

 • Jména kontaktních osob
 • Kontaktní telefonní čísla
 • Kontaktní emailové adresy
 • Fakturační údaje
 • Poštovní nebo fyzická adresa
 • Bankovní spojení, platební údaje a platební historie

Vaše práva v souvislosti s Ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás společnost Sittardia s.r.o. zpracovává.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi společnosti Sittardia s.r.o. poskytnuty, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů
  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

  Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo sdělení, stanovili jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, jejichž cílem je chránit a zajišťovat informace, které shromažďujeme. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo sdělením, používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. K Vašim osobním údajům má přístup pouze vymezený okruh zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržováním stanovených pracovních a bezpečnostních postupů, které zamezují úniku informací a přístupu neoprávněných osob.

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit chránit veškeré vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených z vašeho zařízení na naše webové stránky.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.1.2021.

Kontaktní údaje správce

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Tomáše Víznera, a to na e-mailové adrese tomas.vizner@sittardia.cz, telefonním čísle 474 532 064 nebo na adrese Sittardia s.r.o., Zeyerova 1456, 438 01 Žatec.