Obchodní podmínky společnosti Sittardia s.r.o., IČ: 25431536, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 18021 (dále jen Sittardia s.r.o. nebo prodávající) platné ve vztahu s kupujícím.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1. Prodávající je obchodní společností, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
2. Kupujícím je pouze podnikatel. 
3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na vytváření a plnění veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím. 
4. Aplikace jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena. 
5. Kreditním systémem se rozumí čerpání a dobíjení kreditu přes webové rozhraní pos.sittardia.cz, kdy součet nezaplacených faktur nesmí překročit výši dovolenou kreditem. 
6. Storno poplatkem se rozumí vyúčtování nákladů při zrušení objednávky v průběhu výroby (realizace zakázky). 
7. Systém pos.sittardia.cz se rozumí eshop, tedy webové prostředí, kde smluvní strany realizují svá práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy. 
8. Objednávkou se rozumí prodávané zboží přes systém pos.sittardia.cz (odesláním objednávky). 
9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího v podobě souhrnného emailu objednávky. 
10. Zákaznickým účtem se rozumí informace o nakupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy, všechny provedené objednávky a doklady. 
11. Údaji pro ochranu osobních údajů se rozumí jméno, příjmení, kontaktní údaje, název firmy, IČ,.

ODSTOUPENÍ

1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci. 
2. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 
4. Zrušení potvrzené objednávky je možné do 16 hodin po zaplacení. Výše storno poplatku je stanovena na 50 % ceny objednávky.

ODPOVĚDNOST

1. Zprošťujeme se odpovědnosti v těchto případech: 
a) odpovědnost při instalaci v nejširším slova smyslu, použití produktů u třetích stran, připojení světelných zdrojů, poškození cizích věcí, poškození práv dalších osob; to platí i v případě příslušenství 
b) použití produktů a jejich životnost je závislá na zvoleném materiálu 
c) v případě působení vyšší moci jako je přerušení dodávek energií, internetového připojení, materiálu od dodavatele, což může zapříčinit pozastavení plnění objednávky 
d) Nedodáváme zbytky odřezků, původní balení

REKLAMACE

1. Reklamace zboží se uplatňuje písemně nebo elektronicky u reklamačního oddělení prodávajícího (adresa Zeyerova 1456, Žatec, tel.: 414 113 721, e-mail: info@pos.sittardia.cz na formuláři, který je umístěn na webových stránkách pos.sittardia.cz.
2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží nemá vady. Vady týkající se odchylky řezu, odstínu barev atd. není možné reklamovat.
3. Pokud kupující zjistí vady na zboží, reklamuje tuto skutečnost prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do 7 dnů následujících po dni, kdy mu zboží bylo předáno. Pokud nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má prodávající právo reklamaci zamítnout. 
4. Při odstranění vady se postupuje v souladu s občanským zákoníkem.
5. Prodávající má právo přesvědčit se o vadě věci. Z těchto důvodů nesmí kupující se zbožím jakkoliv manipulovat, jinak má prodávající právo reklamaci zamítnout. 
6. Reklamaci zboží je kupující oprávněn uplatnit pouze u prodávajícího, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 
7. Reklamace musí obsahovat popis vady a návrh způsobu jejího odstranění. Pro posouzení reklamace je kupující povinen dodat podklady požadované prodávajícím. O tom, zda v rámci reklamace není nutné předložit vadné zboží, rozhoduje prodávající. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí prodávající pouze v případě neuznání reklamace a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného zboží. Pokud kupující tuto povinnost nesplní, je to důvodem k zamítnutí reklamace prodávajícím. 
8. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k doplnění reklamace, a pokud kupující potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má prodávající právo reklamaci zamítnout.  V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. 
9. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, potvrzení reklamačního protokolu a případného dodání požadovaných podkladů nebo reklamovaného zboží a ve stejné lhůtě sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. 
10. V případě, že pro posouzení vady zboží není prodávajícím požadováno dodání reklamovaného zboží a prodávající na základě jiných podkladů vadu zboží uzná, je kupující povinen reklamované zboží v okamžiku uznání vady zboží prodávajícím vydat vadné zboží prodávajícímu k odstranění vady. Pokud tuto povinnost kupující nesplní, má prodávající právo vadu zboží odstranit až po splnění této povinnosti. 
11. Vlastní odstranění vady zboží (uznaná reklamace) se uskuteční nejpozději do 30 dnů ode dne doručení sdělení o uznání vady prodávajícího kupujícímu a doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. V případě, že vada zboží, která má být odstraněna formou výměny vadného zboží za bezvadné, nebude moci být odstraněno tímto způsobem ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má prodávající právo zvolit jiný způsob odstranění, a to i bez předchozí dohody s kupujícím.
12. Reklamace vady zboží není důvodem pro nezaplacení vystavené faktury prodávajícím.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde od prodávajícího na kupujícího, dokud kupující nesplatil v plné výši kupní cenu dle Smlouvy či cenové nabídky. 
2. Zboží, které nebylo zaplaceno v plné výši, nesmí být kupujícím dáváno jako zástava, nebo používáno jakýmkoliv jiným způsobem jako jistina, ve vztahu k třetím stranám a nesmí být dále prodáno. 
3. Kupující se mj. výslovně zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků z pojistné události ve vztahu k pojišťovně. Každá samostatná zásilka (balík) je účtovanou částkou automaticky pojištěna na škodu do 50.000,- Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku přepravní služby. 
4. Pokud jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek anebo Smlouvy uzavřené mezi Stranami bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části Smlouvy či těchto obchodních podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky Stran budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru a ujednání Stran zakotvených v těchto obchodních podmínkách a Smlouvě.

ŘÍDÍCÍ PRÁVO A ARBITRÁŽ

1. Uzavření, platnost, výklad a plnění této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. 
2. Veškeré spory, které mohou mezi Stranami vzniknout v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo z jejich porušení, budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze v souladu s řádem a pravidly tohoto rozhodčího soudu. Rozhodovat bude senát složený ze tří rozhodců jmenovaných dle řádu tohoto rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě zúčastněné strany.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou. 
2. Podpisem cenové nabídky (objednávky) objednatel potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi bez výhrad souhlasí a bude je dodržovat. Text Smlouvy a text těchto obchodních podmínek je závazný. 
3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2021.